Вы вошли как Гость
Добро пожаловать на наш сайт
Гость
Четверг, 15.11.2018, 14:09
Православный приход в Штраубинге. Храм в честь Рождества Святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Главная | | Мой профиль | Регистрация | Выход | Вход
Главная » 2018 » Февраль » 26 » Святитель Григорий Палама, Солунский (Фессалоникийский), архиепископ
10:18
Святитель Григорий Палама, Солунский (Фессалоникийский), архиепископ

Во второе воскресенье Великого Поста Православная Церковь празднует

память святителя Григория Паламы, архиепископа

Фессалоникийского. Труды святителя Григория – богословская и

философская база для объяснения такого феномена, как христианская

святость. Значение этого святого для православного богословия невозможно

переоценить.

 

Свя­ти­тель Гри­го­рий Па­ла­ма, ар­хи­епи­скоп Со­лун­ский, ро­дил­ся в 1296 го­ду

в Ма­лой Азии. Во вре­мя ту­рец­ко­го на­ше­ствия се­мья бе­жа­ла в Кон­стан­ти­но­поль

и на­шла при­ют при дво­ре Ан­д­ро­ни­ка II Па­лео­ло­га (1282–1328).

Отец свя­то­го Гри­го­рия стал круп­ным са­нов­ни­ком при им­пе­ра­то­ре, но вско­ре умер,

и сам Ан­д­ро­ник при­нял уча­стие в вос­пи­та­нии и об­ра­зо­ва­нии оси­ро­тев­ше­го

маль­чи­ка. Об­ла­дая пре­крас­ны­ми спо­соб­но­стя­ми и боль­шим при­ле­жа­ни­ем,

Гри­го­рий без тру­да осво­ил все пред­ме­ты, со­став­ляв­шие пол­ный курс

сред­не­ве­ко­во­го выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния. Им­пе­ра­тор хо­тел, чтобы юно­ша по­свя­тил

се­бя го­судар­ствен­ной де­я­тель­но­сти, но Гри­го­рий, ед­ва до­стиг­нув 20 лет,

уда­лил­ся на Свя­тую Го­ру Афон в 1316 го­ду (по дру­гим све­де­ни­ям, в 1318)

и по­сту­пил по­слуш­ни­ком в мо­на­стырь Ва­то­пед, где под ру­ко­вод­ством стар­ца,

пре­по­доб­но­го Ни­ко­ди­ма Ва­то­пед­ско­го, при­нял по­стриг и на­чал путь

по­движ­ни­че­ства. Через год ему явил­ся в ви­де­нии свя­той еван­ге­лист

Иоанн Бо­го­слов и обе­щал свое ду­хов­ное по­кро­ви­тель­ство. Мать Гри­го­рия

вме­сте с его сест­ра­ми так­же при­ня­ла мо­на­ше­ство.

По­сле пре­став­ле­ния стар­ца Ни­ко­ди­ма инок Гри­го­рий про­хо­дил 8 лет свой

мо­лит­вен­ный по­двиг под ру­ко­вод­ством стар­ца Ни­ки­фо­ра, а по­сле кон­чи­ны

по­след­не­го пе­ре­шел в Лав­ру пре­по­доб­но­го Афа­на­сия. Здесь он при­слу­жи­вал

за тра­пе­зой, а за­тем стал цер­ков­ным пев­цом. Но через три го­да (1321),

стре­мясь к бо­лее вы­со­ким сту­пе­ням ду­хов­но­го со­вер­шен­ства, он по­се­лил­ся в

неболь­шой от­шель­ни­че­ской оби­те­ли Глос­сии.

На­сто­я­тель этой оби­те­ли стал учить юно­шу со­сре­до­то­чен­ной ду­хов­ной

мо­лит­ве – ум­но­му де­ла­нию, ко­то­рое по­сте­пен­но раз­ра­ба­ты­ва­лось и усва­и­ва­лось

мо­на­ха­ми на­чи­ная с ве­ли­ких пу­стын­ни­ков IV ве­ка Ева­грия Пон­тий­ско­го и

пре­по­доб­но­го Ма­ка­рия Еги­пет­ско­го.  Опыт­ное при­ме­не­ние ум­но­го де­ла­ния,

тре­бу­ю­щее уеди­не­ния и без­мол­вия, по­лу­чи­ло на­зва­ние ис­и­хаз­ма

(от греч. по­кой, мол­ча­ние), а са­ми прак­ти­ку­ю­щие его ста­ли на­зы­вать­ся

ис­их­аста­ми. За вре­мя пре­бы­ва­ния в Глос­сии бу­ду­щий свя­ти­тель пол­но­стью

про­ник­ся ду­хом ис­и­хаз­ма и при­нял его для се­бя как ос­но­ву жиз­ни.

В 1326 го­ду из-за угро­зы на­па­де­ния ту­рок вме­сте с бра­ти­ей он пе­ре­брал­ся

в Со­лунь (Фес­са­ло­ни­ки),где то­гда же был ру­ко­по­ло­жен в сан свя­щен­ни­ка.

Свои обя­зан­но­сти пре­сви­те­ра свя­той Гри­го­рий со­че­тал с жиз­нью от­шель­ни­ка:

пять дней неде­ли про­во­дил в без­мол­вии и мо­лит­ве, и толь­ко в суб­бо­ту и

вос­кре­се­нье пас­тырь вы­хо­дил к на­ро­ду – со­вер­шал бо­го­слу­же­ние и про­из­но­сил

про­по­ве­ди. Его по­уче­ния ча­сто вы­зы­ва­ли у пред­сто­я­щих в хра­ме уми­ле­ние и

сле­зы. Од­на­ко пол­ная от­ре­шен­ность от об­ще­ствен­ной жиз­ни свя­ти­те­лю бы­ла

несвой­ствен­на. Ино­гда он по­се­щал бо­го­слов­ские со­бра­ния го­род­ской

об­ра­зо­ван­ной мо­ло­де­жи во гла­ве с бу­ду­щим пат­ри­ар­хом Ис­и­до­ром.

Воз­вра­ща­ясь как-то из Кон­стан­ти­но­по­ля, он об­на­ру­жил близ Со­лу­ни ме­стеч­ко

Ве­рии, удоб­ное для уеди­нен­ной жиз­ни. Вско­ре он со­брал здесь неболь­шую

об­щи­ну мо­на­хов-от­шель­ни­ков и ру­ко­во­дил ею в те­че­ние 5 лет. В 1331 го­ду

свя­ти­тель уда­лил­ся на Афон и уеди­нил­ся в ски­ту свя­то­го Сав­вы, близ Лав­ры

пре­по­доб­но­го Афа­на­сия. В 1333. го­ду он был на­зна­чен игу­ме­ном Ес­фиг­мен­ско­го

мо­на­сты­ря в се­вер­ной ча­сти Свя­той Го­ры. В 1336 го­ду свя­ти­тель вер­нул­ся

в скит свя­то­го Сав­вы, где за­нял­ся бо­го­слов­ски­ми тру­да­ми, ко­то­рых не остав­лял

уже до кон­ца жиз­ни.

А меж­ду тем в 30-е го­ды XIV ве­ка в жиз­ни Во­сточ­ной Церк­ви на­зре­ва­ли со­бы­тия,

по­ста­вив­шие свя­ти­те­ля Гри­го­рия в ряд наи­бо­лее зна­чи­тель­ных все­лен­ских

апо­ло­ге­тов пра­во­сла­вия и при­нес­шие ему из­вест­ность учи­те­ля ис­и­хаз­ма.

Око­ло 1330 го­да в Кон­стан­ти­но­поль из Ка­лаб­рии при­е­хал уче­ный мо­нах

Вар­ла­ам. Ав­тор трак­та­тов по ло­ги­ке и аст­ро­но­мии, уме­лый и ост­ро­ум­ный ора­тор,

он по­лу­чил ка­фед­ру в сто­лич­ном уни­вер­си­те­те. Пу­те­ше­ствуя с Афо­на в Со­лунь,

от­ту­да в Кон­стан­ти­но­поль и за­тем сно­ва в Со­лунь, Вар­ла­ам всту­пал в спо­ры с

мо­на­ха­ми и пы­тал­ся до­ка­зать твар­ность Фа­вор­ско­го све­та; при этом он не

стес­нял­ся под­ни­мать на смех рас­ска­зы ино­ков о мо­лит­вен­ных при­е­мах и

о ду­хов­ных оза­ре­ни­ях.

Свя­ти­тель Гри­го­рий по прось­бе Афон­ских мо­на­хов об­ра­тил­ся сна­ча­ла с уст­ны­ми

уве­ща­ни­я­ми. Но, ви­дя без­успеш­ность по­доб­ных по­пы­ток, он пись­мен­но из­ло­жил

свои бо­го­слов­ские до­во­ды. Так по­яви­лись «Три­а­ды в за­щи­ту свя­тых

ис­их­а­стов» (1338). К 1340 го­ду Афон­ские по­движ­ни­ки с уча­сти­ем свя­ти­те­ля

со­ста­ви­ли об­щий от­вет на на­пад­ки Вар­ла­а­ма – так на­зы­ва­е­мый «Свя­то­гор­ский

то­мос». На Кон­стан­ти­но­поль­ском Со­бо­ре 1341 го­да в хра­ме Свя­той Со­фии

про­изо­шел спор свя­ти­те­ля Гри­го­рия Па­ла­мы с Вар­ла­а­мом,

со­сре­до­то­чив­ший­ся на при­ро­де Фа­вор­ско­го све­та. 27 мая 1341 го­да Со­бор

при­нял по­ло­же­ния свя­ти­те­ля Гри­го­рия Па­ла­мы о том, что Бог, недо­ступ­ный

в Сво­ей Сущ­но­сти, яв­ля­ет Се­бя в энер­ги­ях, ко­то­рые об­ра­ще­ны к ми­ру и до­ступ­ны

вос­при­я­тию, как Фа­вор­ский свет, но яв­ля­ют­ся не чув­ствен­ны­ми и не

со­тво­рен­ны­ми. Уче­ние Вар­ла­а­ма бы­ло осуж­де­но как ересь, а сам он,

пре­дан­ный ана­фе­ме, уда­лил­ся в Ка­лаб­рию.

Мощи Святителя Григория Паламы.

 

Со­лу­няне при­ня­ли свя­ти­те­ля Гри­го­рия не сра­зу: он вы­нуж­ден был жить в раз­ных

ме­стах. В од­ну из его по­ез­док в Кон­стан­ти­но­поль ви­зан­тий­ская га­ле­ра по­па­ла в

ру­ки ту­рок. Свя­ти­те­ля Гри­го­рия в те­че­ние го­да про­да­ва­ли в раз­лич­ных го­ро­дах

как плен­ни­ка, но и то­гда он неуто­ми­мо про­дол­жал про­по­ведь хри­сти­ан­ской ве­ры.

Лишь за три го­да до кон­чи­ны вер­нул­ся он в Со­лунь. На­ка­нуне его пре­став­ле­ния

ему явил­ся в ви­де­нии свя­ти­тель Иоанн Зла­то­уст.

Со сло­ва­ми «В гор­няя! В гор­няя!» свя­ти­тель Гри­го­рий Па­ла­ма мир­но пре­ста­вил­ся

к Бо­гу 14 но­яб­ря 1359 го­да. В 1368 го­ду он был ка­но­ни­зо­ван на

Кон­стан­ти­но­поль­ском Со­бо­ре при пат­ри­ар­хе Фило­фее,ко­то­рый на­пи­сал

жи­тие и служ­бу свя­ти­те­лю.

Молитва святителю Григорию Паламе, архиепископу Солунскому

О, треблаженная и честная воистину и превожделенная главо,

безмолвия державо, монашествующих славо, общее богословов и отцев

и учителей украшение, апостолов сподвижниче, исповедников и

мучеников безкровный ревнителю и венчателю словесы и деяньми и

благочестия поборниче и воеводо взбранный, божественных догматов

высокий изъяснителю и учителю, прелести многоразличных ересей

потребителю, всея Церкве Христовы предстателю, и страже, и

избавителю! Ты и преставлься ко Христу назираеши убо и ныне стадо

твое и всю Церковь свыше, болезни различныя исцеляя и словесы

твоими вся управляя, и ереси изгоняя, и многообразных страстей

избавляя. Приими же и наше сие моление и избави нас от страстей и

искушений, и треволнений, и бед, и ослабу и мир и благоденствие нам

подаждь, о Христе Иисусе Господе нашем, Емуже слава и держава

подобает со безначальным Его Отцем и Животворящим Духом,

ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 

 

 

 

 

Источники:

https://azbyka.ru/days/sv-grigorij-palama-solunskij-fessalonikijskij

http://www.pravmir.ru/svyatitel-grigorij-palama-zhitie-ikony-sochineniya-poucheniya-video/

Просмотров: 75 | Добавил: Администратор
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


           Календарь
«  Февраль 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
      

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0